16 January 2009

ANG DAPAT GAWIN

Bukas, kusa kong ikakandado
ang aking puso at iwawaglit
sa kung saan ang susi. Hayaang
tuklapin ng limot ang gunita
ng magdamag nating masasaya.
Maraming ulit natin tinangkang
gawin ito, ngunit bumabalik
tayo nang wala sa isip, tila
ulilang sumisiksik sa yakap
ng nagtakwil na ina. Gayunman
wala na ang sinumpaan nating
pagmamahal. Lipas na ang araw
ng ating pagkukunwa. Ay, anong
pagtakas ang magagawa ngayon?
Pagbagahin ang halik. Magtalik
nang magtalik. Ito na ang huling
pagkakataon. Sa ibang gabi,
‘pag nag-init pa ang ating singit ---
Naku, anong sumpa na ng langit!