05 January 2009

Halaw kay e.e.cummings

Dahil hindi palaging ganito;
ngayon ay sasabihin ko sa iyo
na kung ang mga labi mo,

na labis kong iniibig,
ay dumampi sa ibang labi,
samantalang mahigpit

na kuyom ng mga daliri
ang kaniyang puso,
tulad ng ngayon ay sa akin

sa di malayong araw na parating;
kung ang iyong buhok ay tatahan
sa mukha ng iba nang tigib sa katahimikang

matagal ko nang nakilala, o
ang malalim na ungol
ng matabil mong dila

ay biglang mautal ‘pag nasa harap na niya;

Sakaling magkaganito,
sasabihin ko sa iyo ngayon
na kung sakaling magkaganito –

ikaw na bahagi na ng aking puso
mangyari'y abutan lamang ako ng abiso;
at siya’y aking haharapin

at ang kaniyang kamay
ay mahigpit kong pipisilin,
at sasabihin,

Tanggapin mo ang lahat ng ligayang ito
buhat sa akin. At ang aking tingin
ay ibabaling ko palayo,

at maririnig ko ang isang uwak
umaawit nang sakdal-saklap
doon sa napakalayo.