16 January 2009

MGA BAGAY NA MAHIRAP MANGYARI

(Halaw sa Man’yoshu)


Malabong isipin
na ang hinahabi ko ngayong kalibugan
posibleng suklian mo rin
ng kontra-kalibugan.

At mas malamang mangyari
na iyong isaisantabi
ang mga damdaming
ngayo’y di ko masabi-sabi.

Ah, hindi ito importante.
Anu’t anuman

nais pa rin kitang anyayahang sumilip
sa hardin ng aking isip

nang sa gayo’y maialay sa iyo
ang di maunawaang kalungkutang
namumulaklak

ngayon sa kalooban.