05 January 2009

PAG-IBIG AY DI LAHAT-LAHAT

(Mula sa Love is Not All
ni Edna St. Vincent Millay)


Pag-ibig ay di lahat-lahat:
di alak o mainit na ulam
hindi kumot sa pagtulog
o bubong kung umuulan.
Hindi salbabidang panagip

sa sinumang nalulunod
nang paulit-ulit ang pag-ibig.
Di ito hangin sa bagang hikain,
ni dugo ay kaya nitong linisin,
ni pilay ay kaya nitong hilutin.

Ngunit bakit hanggang ngayon
ay kayrami kong kakilala
mas pipiliting huwag huminga
kaysa piliing mangulila. Ako,
sakaling datnan ng sandali

saklot ng sakit at hapding matindi,
sa oras ng pangangailangan
maaaring ipagbili ko
ang pag-ibig mo para sa katahimikan
o ipagpalit ang alaala ng gabing ito

para sa isang hapunan. Maaari.
Sa tingin ko’y hindi mangyayari.