19 February 2009

TALINGHAGA NG MGA BATANG FIELDS AVE.

(1990)


“Bawal ang mga bata dito”
hiyaw ng karatulang nakamata
sa inyong panghatinggabing pagliliwaliw
sa sagradong lunan ng paraiso
nagimbal ang mga moralista’t bagong-sibol
sa lilim ng pag-aayuno ng inyong laman
ngunit wala silang nagawa
liban sa tumanga’t mapahindik
isinaisantabi lamang ang pipi ninyong paghibik
sabay sa kalansing ng mga sensilyong
pilit isinusuksok ng manhid na kamay
sa pagitan ng gulanit niyong katinuan
at babasaging katawan
habang patuloy ang kindat ng pangarap
at pagsayaw ng mga multo sa ulap