06 April 2009

HALAW KAY BERTOLT BRECHT

-

Sino ang nagtatag ng siyudad ng Tebes?
Sa libro mawawari ang ngalan ng mga hari.
Sila ba, mangyari, ang nagbanat ng buto
upang isalansan ang mabibigat na bato?

Ang matatag na pader ng tanyag na Babilonia
na makailang ulit nilaspag ng giyera,
upang iahon ang gumuhong palasyo
sino ang dumanas ng mga perhuwisyo?

Saan tumira ang mga karpintero
nang itayo ang Lima, lungsod ng ginto?
Saan nagretiro ang Tsinong kantero
nang gabing ipinakilala ang Pader

na Dakila? At ang mga bayang sinakop ng Roma
pawang niluluwalhati ng arkong magagara.
Ilang piyon ang sumang-ayong tumustos
sa kapritso ng kanilang bagong taga-utos?

Ang Bisantina, pinagkapupuri sa kanta,
puro hari lang ba ang doo'y nakatira?
Ang Atlantis na maalamat, nang lamunin
ng dagat, di kaya lalong malalim

ang iyak ng mga napahamak na alipin?
Sinakop ng batang Alejandro ang India.
Mag-isa lang siya?
Ginapi ni Cesar ang mamamayan ng Gallia.

Wala ba siyang kusinerong kasama?
Si Felipe ng Espanya, nang lumubog
ang armada, naging bantog
ang matagal na pananangis.

Siya lang ba ang nakadama ng hapis?
Pinagwagihan ni Federico
ang Digmaan ng Pitong Taon,
wala na bang ibang naroroon?

Itinatala ng bawat talata
ang kanilang tagumpay. Sino ang nagsaing
para sa kanilang piging?
Bawat sampung taon

may taong dinadakila.
Sino ang tagapagmulta kung gayon?
Napakaraming balita.
Napakaraming tanong.

No comments:

Post a Comment