10 May 2009

SA AKING MGA BISIG

(Halaw kay Nick Cave)


Hindi ako panatiko
ng Panginoon mong
pakialamero. Pero
kung sa harap Niya'y
luluhod ako, ang dasal
ko'y tiyak na ganito:
na dapat Siyang maglubay
pagdating sa iyo
dahil di ko itutulot
hawakan Niya ni hibla
ng alon sa iyong buhok.
Ngunit kung di makikinig
ang May-akda, at Siya pala
lagi ang masusunod
at magtatakda, iuutos ko
sa Diyos na ikaw ay ihatid,
ihatid ka Niyang pabalik
sa aking mga bisig.

Wala akong pananalig
sa mga diwata. Subalit
tuwing nakikita
ang iyong mukha,
ano't minsan ay ibig
ko na ring maniwala.
At kung kailangang tipunin
ang lahat ng diwatang
kaya kong tawagin,
hihilingin kong magtirik
ng kandila ang bawat isa
sa landas na tatawirin
ng makinis mong paa,
tulad ni Bathala,
mahinhing lumakad
sa magaspang na lupa,
susuyuin ko sila
upang ikaw ay ihatid,
ihatid ka nila pabalik
sa aking mga bisig.

Dahil tanging paniniwala ko
ang paniniwala ko sa Pag-ibig,
alam ko balang araw, ako
at ikaw, ay sabay babagtas
sa patag na landas;
Kaya pagliyabin ang mga
sulo, O Diyos ko,
at sa kaniyang paglalakbay
igawad ang patnubay Mo.
Ipataw ang iyong gabay
ngayon at sa panahong
di pa namin masyadong gamay.
Ihatid Mo siya, Panginoon,
siya ay Iyong ihatid
pabalik dito
sa aking mga bisig.