28 February 2010

MIKROPONO

(Halaw sa Last Sunday ni Jose Maria Sison)


Ang matandang kura, isang Linggo nang umaga,
ay nag-usal ng pangaral sa aming lumang kapilya.
Sa tinig na nangangatal ay banal niyang nawika
na mapalad kami sa dilang pinagpala. Si SeƱor Ganire
na sinuwerteng negosyante, pati si Don Ganito

na pilantropong asendero, silang kagalang-galang
at mga totoong Kristiyano, alang-alang
sa kawang-gawa kaya't naririto:
ang ambag sa kapilya, isang bagong mikropono.

Sumakanila ang gantimpala, aniya ng kura,
at kasihan sila nawa ng mas marami pang biyaya
dahil sa wasto ginamit yamang kaloob ng langit
simbahang tahimik, umalingawngaw ang tinig.

Dumadagundong mula sa bulok na kampanaryo
ang sermon at awiting lumulukob sa buong baryo.
Paggunita ito sa nakatatawang pangyayari,
at sa katotohanang pinapangaral ngayon ng pari

na mangyari: huwarang dapat ikarangal ng madla
silang mga santo-santita ng pagwawalang-bahala
habang sa isang banda'y hayag rin niyang kinukutya
ang nauupos na naming pagtitimpi at tiwala.